Min motivasjon for å drive oppdrett av collie er den personlige gleden og utfordringen gjennom streben mot stadig forbedring gjennom nøye panlegging og utvikling. Det i seg selv er en langt større belønning enn en pokal eller tittel. Jeg ønsker også å sette glade, selvsikre collies til verden som kan berike livet til deres eiere, på samme måte som mine collier beriker mitt eget liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennelnavnet stammer fra gaten jeg bodde i da jeg studerte i Skottland, rasens hjemland. I ett år bodde jeg i en vakker bygning i Kensington Gate som minnet meg om vår majestetiske, sterke rase med ærverdige røtter.

 

Min reise med langhårscollien begynte da jeg var 7 år gammel. Jeg var en selvproklamert dyreelsker og hadde kjøpt min første hundebok med lommepengene. Jeg falt umiddelbart for en tegning av en blue merle collie. Da jeg gikk på barneskolen, hadde kioskeieren ved siden av skolen en mørk sobel hannhund som ble kalt Dias. Han gikk løs utenfor kiosken. Vi ble bestevenner og jeg var sammen med ham hver morgen helt til klokken ringte. Da jeg fylte 13, fikk jeg omsider min etterlengtede blue merle collievalp. Dessverre var tilværelsen hennes dominert av redsler og fobier. Selv om hun var en elskelig og intelligent hund, satte det preg på livet hennes - tross mine forsøk på å gjøre livet hennes mer levelig. Jeg måtte avlive henne da hun var 6 år gammel grunnet gjentatt angstbiting. Dessverre led to av hennes brødre samme skjebne.

 

Jeg var knust, og selv om det tente en interesse i gemyttets arvelige egenskaper hos dyr, trodde jeg ikke at jeg kunne returnere til rasen. Derfor ble min neste hund en Dobermann - en modig, glad og utadvendt hund som lærte meg mye. Imidlertid klarte jeg ikke å gi slipp om drømmen om den ideelle collie og i 2007, 9 år etter at jeg avlivet min første, kunne jeg ønske Mikkel velkommen. Etter å ha forelsket meg i gemyttet og utseendet til de amerikanske linjene, sjanset jeg på denne valpen som var 75% amerikansk. Hans utadvendte og oppvakte personlighet var et kjærkomment tilskudd.

 

Selv om Mikkel selv ikke ble del av mitt avlsprogram, vekket han interessen for å starte å avle fram collie med fokus på gemytt, helse og sunn anatomi. Jeg liker også et vakkert eksteriør, men det er viktig å huske på at en hund ikke er bevisst på hvordan den ser ut - derimot er den meget bevisst på hvordan den har det, både mentalt og fysisk. Derfor kan man si at å avle etter eksteriøre detaljer kan regnes for luksus. Før vi kan avle gode collies, må vi avle gode hunder. Jeg vil aldri bevisst inngå kompromiss når det gjelder gemytt, men når det er sagt, kan man nok si at jeg generelt setter de høyeste krav til mine avlsdyr. Hver eneste avlskombinasjon som blir gjort hos Kensington Gate har en hensikt - å forbedre linjen.

 

Avl er imidlertid ingen eksakt vitenskap og selv om du skraper til deg hver smule av informasjon på forhånd, så blir hver eneste nye kombinasjon på sett og vis en testparring. Jeg vil nok støte på skuffelser, men målet vil alltid være

 

Funksjon og skjønnhet i kropp og sinn

 

Collien er en arbeidsrase og jeg mener at det er viktig at arbeidsegenskapene opprettholdes for å bevare rasens identitet. Selv syntes jeg det er artig med lydighet, spor og rundering. Etter at jeg har begynt å få mange hunder, strekker ikke tiden alltid til, men jeg har som mål å plassere alle Kensington Gate-valper i aktive, kjærlige hjem.

 

Kensington Gate Collies er basert på nordamerikanske blodslinjer, mer spesifikt linjer som går tilbake til de vakre, atletiske Parader-hundene. Personlig opplever jeg at amerikanske hunder av disse linjene utmerker seg i gemytt, substans og konstruksjon og de er nærmest min egen tolkning av rasestandarden. Jeg avler etter FCI-standarden.

Avlsarbeidet gjøres mulig gjennom et godt samarbeid med forverter og medeiere. Per dags dato har vi seks voksne hunder hjemme, resten bor med våre samarbeidspartnere. Vi forer våre hunder på Hill's, som har et bredt spekter av kvalitetsprodukter for ethvert behov. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om Hill's Pet Nutrition.

Til daglig jobber jeg som veterinærassistent.

 

Har du spørsmål eller kommentarer, vær ikke redd for å ta kontakt.

My motivation for breeding collies is the personal joy - and challenge - that comes from improvement through careful planning and development. That in itself is more rewarding than any trophy or title. I also want to bring happy, confident collies into the world that can enrich the lives of their owners, just as my collies make my life richer.

The prefix stems from my stay as a student in Scotland, home of the collie. For a year I lived in a beautiful building on Kensington Gate, pictured on the left - it reminds me of our regal, strong breed with proud roots.

My journey with the rough collie started when I was 7 years old. Always the animal lover, I had bought my first dog book with my own pocket money and instantly fell in love with a drawing of a blue merle collie. In primary school, the kiosk owner next to the school had a dark sable rough male called Dias who walked off leash outside the kiosk. I became best friends with Dias and spent my mornings with him until the school bell rang. For my 13th birthday, I finally got my blue merle collie puppy. Sadly, her life was dominated by anxiety and phobias. Although she was a loving and highly intelligent dog, it ruled her life, and even though I did my best to support her and make her life comfortable, I eventually had to put her down at age 6, due to repeated biting. Sadly, two of her littermates suffered the exact same fate.

I was crushed, and while it triggered my interest in the hereditary properties of temperament and mentality in animals, I did not think that I could return to the breed. Consequently, my next dog was a Doberman, a bold, happy and outgoing dog who taught me a lot. However, I realised that my love for the ideal collie would never go away and in 2007 I was pleased to welcome "Mikkel" into my life. Having fallen in love with the temperament as well as the look of the American Collie, I took a chance on this puppy who was 75% American. His outgoing and alert personality was a welcome addition to the household!

While Mikkel himself will not be part of any breeding program, he sparked the interest in me to start breeding collies with main focus on temperament, health and soundness. I also like my collies beautiful on the outside and I am conscious about how I perfer their exterior - however it is important to remember that a dog doesn't know what it looks like, but it is however acutely aware of how it feels, mentally and physically. Therefore, breeding for exterior details should be considered a luxury. Before we can breed great collies, we must breed great dogs. I will never knowingly compromise on temperament. That said, the overall quality threshold for my choice breeding stock should be considered highly discriminate. Every combination done at Kensington Gate has a purpose - to improve the line.

Breeding is however not an exact science and even when you obtain every fragment of information beforehand, every new mating is a test mating. There may certainly be disappointments along the way, but my aim will always be

Function and beauty in body and mind

 

The collie is a working breed and I feel that it is important that its working qualities are nurtured in order to preserve the true identity of the breed. I personally enjoy training obedience, tracking and search & rescue with my collies. As I have gotten more dogs, time isn't always on my side, but I aim to place all Kensington Gate puppies in active, loving homes.

Kensington Gate Collies are based on North American bloodlines, more specifically lines that are traced back to the athletic and beautiful Parader dogs. I personally find that the American collies of these lines excel in temperament, substance and construction and they are closest to my own interpretation of the collie standard. I breed to the FCI standard.

 

Our work is made possible by our dedicated co-owners and carers. At the time of writing, five adult dogs live with us and the rest reside with our collaborative partners.

Our dogs are fed Hill's, who offer a wide range of quality producs covering every individual dog's needs. Feel free to reach out if you are interested in knowing more about Hill's Pet Nutrition.

In my professional life, I work as a veterinary assistant.


If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact me.